Cesta: Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností GOZ GASTRO s.r.o., se sídlem OLOMOUCKÁ 888/16473, 627 00 Brno, IČ: 28302672 (dále jen "GOZ GASTRO") a druhými stranami (dále jen "zákazník").

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky zákazníka jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu GOZ GASTRO

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy a smlouvy o dílo jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové nebo ústní objednávky zákazníka. Objednávka zákazníka musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 1. obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání
 2. jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
 3. druh produktu (zboží) nebo služby, který jednoznačně určuje předmět objednávky,  uváděný v ceníku GOZ GASTRO
 4. množství požadovaných kusů produktů nebo obsah požadované služby
 5. místo a termín dodání nebo provedení prací
 6. způsob dopravy a forma úhrady ceny zboží a provedení služby
 7. v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce zákazníka

Na základě objednávky zákazníka, splňující shora uvedené požadavky, GOZ GASTRO zákazníkovi vystaví potvrzení objednávky, v němž mu potvrdí druh, předpokládanou cenu zboží a služby, množství zboží a provedených prací, jež se zákazníkovi zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady ceny zboží a služby.

Před uzavřením první smlouvy mezi GOZ GASTRO a zákazníkem v rámci jejich obchodních vztahů musí zákazník GOZ GASTRU předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

Zákazník se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Ceny

Cena zboží a služby je stanovena dle ceníku GOZ GASTRO platného v době objednání zboží nebo služby, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné a doprava, které budou fakturovány zvlášť.

4. Termín plnění

Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží a provedené služby zákazníkem na prodejně GOZ GASTRO nebo u zákazníka. Dodávky po částech jsou možné po dohodě se zákazníkem.

Pokud zákazník nepřevezme výrobek nebo dodanou službu ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že GOZ GASTRO může po zákazníkovi požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží a služby k opětovnému prodeji. V případě, že zákazník odmítne převzít zboží nebo provedenou službu, má se za okamžik předání den, kdy mělo být zboží nebo služba předána.

V případě, že nebude možno zboží nebo provedenou službu řádně a včas předat z důvodů způsobených zákazníkem (zj. nedostavení se v dohodnutém termínu k převzetí nebo odmítnutí převzetí zboží nebo služby bez písemného uvedení důvodu), bylo smluvními stranami dohodnuto, že se za dodání zboží nebo služby považuje okamžik, kdy k tomuto předání dojít mělo.

5. Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno zabalené tak, aby se předešlo jeho poškození. Riziko nahodilé zkázy přechází na zákazníka okamžikem jeho předání dopravci či zákazníkovi.

6. Vadné a pozdní plnění

GOZ GASTRO odpovídá zákazníkovi za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží a provedenou službu co nejdříve po přechodu nebezpečí škody. Při osobním převzetí zboží nebo služby je povinen prohlédnout tyto neprodleně při jejich převzetí. Zjistí-li u zboží nebo provedené služby vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru GOZ GASTRU neprodleně oznámit, a to v dodacím listu, předávacím protokolu nebo obdobném dokladu. GOZ GASTRO zákazníkovi zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží, provedením chybějící služby nebo dodáním náhradního zboží či náhradní služby za zboží nebo službu vadnou. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží nebo provést náhradní službu, GOZ GASTRO tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu GOZ GASTRO zákazníka vyrozumí.

Při dodání zboží nebo služby zákazníkovi prostřednictvím dopravce je zákazník povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží nebo služby do 3 pracovních dnů od předání zboží nebo služby dopravcem. Zákazník je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u GOZ GASTRO písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je zákazník oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno GOZ GASTRU v původním balení. GOZ GASTRO zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží či služby nebo dodáním náhradního zboží či služby za zboží či službu vadnou. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, GOZ GASTRO tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu zákazníka vyrozumí.

7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně GOZ GASTRA, je zákazník povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

GOZ GASTRO vystaví fakturu při dodání zboží nebo provedení služby zákazníkovi. V pochybnostech se má za to, že zákazník fakturu obdržel 3 den po dodání zboží nebo provedení služby. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list nebo předávací protokol v případě, že nejsou tyto dokumenty vystavovány samostatně a prokazuje dodání zboží nebo provedení služby zákazníkovi, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se zákazník uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem GOZ GASTRA. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na zákazníka. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Zákazník se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům GOZ GASTRA.

Povinnost zákazníka zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Záruční lhůta, reklamace

Není-li sjednáno jinak, musí být vady dodaného zboží či provedené služby reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jež je dohodou smluvních stran sjednaná v délce 12 měsíců ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (zhotovení díla). Reklamace může být zákazníkem uplatňovaná v záruční lhůtě podle předchozí věty jen v případě úplného uhrazení GOZ GASTREM vystavených faktur v termínu jejich splatnosti. V případě nedodržení termínu splatnosti GOZ GASTREM vystavovaných faktur se záruční doba poskytovaná GOZ GASTREM zkracuje na délku 6 měsíců ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (zhotovení díla).

Záruka se nevztahuje na případy následného poškození zboží či poskytované služby (zhotoveného díla) způsobeného neodborně provedenou montáží zákazníkem či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí).

9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník i GOZ GASTRO jsou oprávněni odstoupit od uzavřené smlouvy či závazné objednávky či jejich částí.

GOZ GASTRO je oprávněno odstoupit od smlouvy zejména v následujících případech:

 1. zákazník je v prodlení s úhradou svých závazků vůči GOZ GASTRU,
 2. je zahájeno insolvenční řízení vůči zákazníkovi,
 3. je zahájeno exekuční řízení vůči zákazníkovi,
 4. zákazník je v prodlení s převzetím plnění od GOZ GASTRA po dobu delší než 15 dnů.

Odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají 3 dny po dni jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky se nedotýká povinnosti zákazníka nahradit GOZ GASTRU vzniklou škodu i smluvní pokutu dle čl. 7. Podmínek.

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany GOZ GASTRO za dle čl. 9 písm. a. – d. Podmínek či ze strany zákazníka je GOZ GASTRO oprávněno vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží nebo provedení služby, má GOZ GASTRO právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek.

Po ukončení uzavřené smlouvy či zrušení závazné objednávky na základě odstoupení jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky, zákazník je zejména povinen přijaté plnění vrátit GOZ GASTRU.

 

10. Jiná ustanovení

Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši.  Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

GOZ GASTRO si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost GOZ GASTRO vyhlásí vhodným způsobem. Zákazník má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit GOZ GASTRU ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že zákazník změny či doplňky akceptoval.

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

GOZ GASTRO neodpovídá zákazníkovi za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně GOZ GASTRA po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů GOZ GASTRA.

Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit GOZ GASTRU jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti zákazníka se veškeré pohledávky GOZ GASTRA vůči zákazníkovi stávají splatnými v den, kdy se GOZ GASTRO o této platební neschopnosti dozvědělo. GOZ GASTRO je oprávněno v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží nebo provedené služby.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud zákazník odepře či zmaří doručení listiny od GOZ GASTRA, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Zákazník tímto uděluje souhlas GOZ GASTRU, aby jako správce zpracovávalo všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Zákazník tímto dává GOZ GASTRU souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2012 a nahrazují předešlé Všeobecné obchodní podmínky GOZ GASTRO.


Jazykové verze

 • Čeština

Které spektrum produktů vás nejvíce zajímá?

29.6 % (73×)

57.1 % (141×)

13.4 % (33×)

Počet hlasování 247