Cesta: Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky GOZ GASTRO s.r.o. 1. Úvod

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré vzájemné vztahy, související s kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“), uzavřenou mezi Vámi (dále jen „Vy“) a společností GOZ GASTRO s.r.o. se sídlem Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno, IČ 283 02 672 (dále jen „GOZ GASTRO“).

1.2.      Upozorňujeme Vás již v úvodu, že některá ujednání těchto VOP byste mohli považovat za překvapivá, zejména čl. 3.4, 3.6, 3.10, 4.3, 5.5, 5.6, 6.6, 7.5, 7.8, 8.3, 8.7, 8.10, 11, 13.1, 13.9 a 13.11, a žádáme Vás proto o důkladné seznámení se s těmito VOP.

1.3.      Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem Smlouvy a VOP a že s nimi souhlasíte. Hovoří-li se v těchto VOP dále o Smlouvě, myslí se tím vždy Smlouva i tyto VOP, nevyplývá-li z kontextu předmětného ujednání jinak.

 1. Definice a výklad pojmů

2.1.      Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam nebo význam uvedený v čl. 1 těchto VOP:

a)          „Smluvní strany“ jsou GOZ GASTRO a Vy.

b)          „Zboží“ je hotový výrobek, prodávaný společností GOZ GASTRO.

c)           „Dílo“ je zhotovení určité věci, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.

d)          „Předmět plnění“ je Zboží nebo Dílo, které jste si objednali.

e)          „Dodatečné položky“ jsou dodatečným zbožím nebo službami, které nejsou zahrnuty v ceně za Předmět plnění, např. přeprava, dobírečné, balné, poplatek za uschování.

f)           „Objednávka“ je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy, učiněný v souladu s čl. 3 těchto VOP.

g)          „Cena“ je cena za Předmět plnění.

h)          „Celková cena“ je Cena za Předmět plnění a cena za případné Dodatečné položky.

i)            „DPH“ je daň z přidané hodnoty podle účinných právních předpisů.

j)            „Faktura“ je faktura za Předmět plnění a případné Dodatečné položky, vystavená v souladu s čl. 5 těchto VOP. Fakturou je též pro forma faktura, vystavená v souladu s uvedeným článkem.

k)          „Pracovní den“ je každý den kromě soboty, neděle a dnů pracovního klidu podle předpisů České republiky.

l)            „Předávací protokol“ je protokol o předání Díla, jehož náležitosti jsou uvedeny v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. těchto VOP.

m)         „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Uzavření Smlouvy

3.1.      Smlouvu s Vámi GOZ GASTRO může uzavřít, pokud učiníte Objednávku. Objednávka je vždy závazná.

3.2.      Za Objednávku se považuje, pokud společnosti GOZ GASTRO sjednaným způsobem zašlete objednávku Zboží nebo Služeb, ve které uvedete alespoň následující náležitosti:

a)          Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, popř. název společnosti, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, bankovní spojení a označení oprávnění jednat za společnost);

b)          druh a specifikaci Zboží nebo Díla, které požadujete, a jejich množství;

c)           požadovaný termín, místo a způsob jejich dodání;

d)          formu úhrady;  

e)          způsob přepravy a

f)           v případě písemné objednávky čitelný podpis Vašeho oprávněného zástupce.

3.3.      Pokud jste si doposud nesjednali se společností GOZ GASTRO jiný způsob zasílání Objednávek, můžete Objednávku učinit osobně v provozovně společnosti GOZ GASTRO[KB1] , telefonicky anebo písemně na e-mail nebo adresu sídla společnosti GOZ GASTRO.

3.4.      Od okamžiku doručení Objednávky dáváte společnosti GOZ GASTRO lhůtu 14 (čtrnáct) dnů pro její přijetí, během které je Objednávka neodvolatelná.[KB2] 

3.5.      Pokud Vám GOZ GASTRO ve Vámi požadované lhůtě poskytne objednané Zboží nebo Dílo, nebo Vám zašle sjednaným způsobem nebo způsobem, jakým jste Objednávku učinili, přijetí Objednávky, je Vaše Objednávka přijata. [KB3] V opačném případě se má bez dalšího za to, že GOZ GASTRO Vaši Objednávku nepřijímá.

3.6.      GOZ GASTRO má právo, pokud jste si nesjednali jinak, bez uvedení důvodů kdykoliv nepřijmout Vaši Objednávku.

3.7.      V případě, že Vaše objednávka nebude mít všechny náležitosti uvedené v tomto článku, ale bude na základě ní plněno, nemůžete se následně vůči společnosti GOZ GASTRO dovolat neplatnosti Smlouvy.

3.8.      Veškeré reklamy, katalogy, prezentace a výstavy Zboží a služeb GOZ GASTRO nejsou ze strany společnosti GOZ GASTRO návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou).

3.9.      Pokud Vám GOZ GASTRO učiní jakoukoliv nabídku, přijetí této nabídky s dodatkem nebo odchylkou je výslovně vyloučeno. Naopak, je považováno za novou nabídku z Vaší strany, tedy za Vaši Objednávku, jejíž pravidla přijetí se řídí tímto článkem.

3.10.    Berete na vědomí, že pouhé sdělení informace o specifikaci Předmětu plnění, jeho dostupnosti a/nebo jeho ceně, které Vám bylo poskytnuto, není návrhem na uzavření Smlouvy. Žádost o tyto informace z Vaší strany se nepovažuje za závaznou objednávku. [KB4] 

3.11.    Odesláním Objednávky souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s uzavíráním Smlouvy na dálku, si nesete sami.

 1. Předmět plnění

4.1.      GOZ GASTRO se zavazuje odevzdat Vám Předmět plnění v jakosti a provedení vhodném pro jeho obvyklý účel, pokud jste se nedohodli jinak.

4.2.      Určí-li Smlouva a případný vzorek nebo předloha Předmětu plnění jeho rozdílnou jakost nebo provedení, rozhodující je Smlouva.

4.3.      Předmět plnění zůstává do úplného zaplacení jeho Ceny, případných nákladů, spojených s jeho dodáním, a případných smluvních pokut[KB5] , ve vlastnictví GOZ GASTRO, avšak nebezpečí škody na Předmětu plnění na Vás přechází v souladu s čl. 7 těchto VOP. Výhradu vlastnictví může vůči Vám GOZ GASTRO uplatnit nejdříve po 14 (čtrnácti) dnech Vašeho prodlení s úhradou sjednané platby nebo smluvní pokuty písemnou výzvou k umožnění odebrání Předmětu plnění. V takovém případě jste povinni odebrání Předmětu plnění strpět a poskytnout společnosti GOZ GASTRO potřebnou součinnost nutnou k uplatnění tohoto práva. Vaše povinnost uhradit případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním Předmětu plnění a případným odstoupením od smlouvy není tímto ujednáním dotčena.

 1. Cena a platební podmínky

5.1.      Cena za Předmět plnění ve veškerých nabídkách společnosti GOZ GASTRO a ve Smlouvě je vždy uvedena bez DPH, přičemž případná DPH je uvedena zvlášť. [KB6] 

5.2.      Cena za Předmět plnění je stanovena dohodou Smluvních stran a je uvedena ve Smlouvě, případně se stanoví odkazem na ceník GOZ GASTRO. Pokud jde o Dílo, uplatní se přednostně ujednání v čl.8 Pokud se v průběhu plnění Smlouvy změní výše DPH, bude Vám vždy účtována její aktuální zákonná výše v souladu s účinnými právními předpisy.

5.3.      V Ceně nejsou zahrnuty Dodatečné položky. Dodatečné položky Vám budou účtovány nad rámec Ceny.

5.4.      Celkovou cenu můžete uhradit společnosti GOZ GASTRO jedním z následujících způsobů, pokud jste si ve Smlouvě nedohodli jinak:

a)          platbou před dodáním Předmětu plnění na základě pro forma faktury, vystavené společností GOZ GASTRO;[KB7] 

b)          platbou v hotovosti před nebo při převzetí Předmětu plnění v provozovně společnosti GOZ GASTRO; nebo

c)           platbou po dodání Předmětu plnění na základě faktury vystavené společností GOZ GASTRO.

5.5.      Celková cena, uvedená v nabídce ze strany GOZ GASTRO, platí pouze po dobu platnosti nabídky. Pokud se však během trvání nabídky změní kurz koruny české (CZK) vůči euru (EUR) nebo americkému dolaru (USD)[KB8]  o více než 3 %, sjednáváte si výslovně právo společnosti GOZ GASTRO promítnout změnu kurzu do Celkové ceny.

5.6.      Splatnost každé Faktury, kterou Vám vystaví GOZ GASTRO, činí 14 dnů ode dne jejího vystavení, pokud jste si ve Smlouvě nedohodli jinak nebo nestanoví-li příslušná faktura splatnost delší. [KB9] V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Celková cena splatná při převzetí Předmětu plnění.

5.7.      V případě bezhotovostní platby jste povinni při úhradě Celkové ceny uvádět variabilní symbol uvedený ve Faktuře. V takovém případě je Váš závazek uhradit Celkovou cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti GOZ GASTRO.

5.8.      GOZ GASTRO má právo požadovat po Vás uhrazení zálohy na Celkovou cenu ve výši 50 % Celkové ceny, pokud jsme si ve Smlouvě nesjednali jinak, a to na základě pro forma faktury. Taková pro forma faktura je výzvou k uhrazení zálohy na Celkovou cenu. O dobu ode dne, kdy Vám bude doručena výzva, do dne připsání zálohy na účet společnosti GOZ GASTRO se bez dalšího prodlužuje doba společnosti GOZ GASTRO k plnění.[KB10] 

5.9.      Veškerá plnění, která od Vás GOZ GASTRO obdrží, se započítávají nejprve na úrok z prodlení a následně na případnou smluvní pokutu, cenu za Dodatečné položky a Cenu Předmětu plnění v uvedeném pořadí.

5.10.    Nejste oprávnění jednostranně započítat jakoukoliv pohledávku za společností GOZ GASTRO, vzniklou v souvislosti se Smlouvou, na Váš případný dluh.

 1. Místo plnění

6.1.      Pokud jste se nedohodli jinak, je místem plnění Předmětu plnění sídlo společnosti GOZ GASTRO[KB11] . Pokud si zvolíte jiné místo plnění, jdou s tím spojené náklady k Vaší tíži.

6.2.      Má-li být plněno jinde než v sídle společnosti GOZ GASTRO, bude Vám Předmět plnění doručen na Vámi zvolenou adresu, a to prostřednictvím vlastních vozů GOZ GASTRO nebo prostřednictvím dopravce zvoleného společností GOZ GASTRO, pokud se nedohodneme jinak. Uzavřením Smlouvy pověřujete GOZ GASTRO, aby za Vás dopravce zvolila.

6.3.      Cenu za přepravu Předmětu plnění do místa plnění Vám GOZ GASTRO vyúčtuje podle ceníku GOZ GASTRO nebo zvoleného dopravce, to znamená, že částka dle ceníku dopravy GOZ GASTRO [KB12] nebo částka, kterou vyúčtuje společnosti GOZ GASTRO zvolený dopravce, Vám bude celá přičtena k Ceně, pokud jsme se nedohodli ve Smlouvě jinak.

6.4.      V případě, že z důvodu na Vaší straně bude Předmět plnění doručován opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, jste povinni uhradit náklady s tím spojené.

6.5.      GOZ GASTRO má právo plnit Vám Předmět plnění po částech a Vy máte povinnost tyto části převzít, není-li to v rozporu s povahou Předmětu plnění.

6.6.      Souhlasíte s tím, aby Vám GOZ GASTRO dodal Předmět plnění i před sjednaným termínem dodání, pokud Vám alespoň 2 (dva) Pracovní dny předem oznámí termín dodání Předmětu plnění.

6.7.      Bude-li Předmět plnění přepravován prostřednictvím třetí strany – dopravce, je Vám Předmět plnění odevzdán okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě a Vy jste oprávněni uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Při převzetí Předmětu plnění jste povinni potvrdit dodací list, v němž potvrdíte převzetí Předmětu plnění v kvalitě a množství tam uvedeném. Pokud tak bez závažného důvodu neučiníte, má se za to, že byl Předmět plnění řádně dodán.

6.8.      Pokud máte vůči společnosti GOZ GASTRO nevyrovnané splatné závazky, je GOZ GASTRO oprávněna pozastavit další dodávky Předmětu plnění až do úplného vyrovnání Vašich závazků, a to i v případě již dříve ujednaných dodávkách Předmětu plnění. Po tuto dobu není GOZ GASTRO v prodlení s plněním svých závazků. O dobu Vašeho prodlení s placením Celkové ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

 1. Přechod nebezpečí, odpovědnost za vady A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1.      Nebezpečí škody na Vás přechází okamžikem, kdy Vám dle Smlouvy bylo umožněno s Předmětem plnění nakládat bez ohledu na to, zda si Předmět plnění převezmete.

7.2.      Pokud jste si vyžádali přepravu Předmětu plnění na Vámi zvolenou adresu mimo sídlo GOZ GASTRO, přechází na Vás nebezpečí škody na Předmětu plnění okamžikem, kdy jej GOZ GASTRO předá prvnímu dopravci, pokud se nejedná o dopravu prostřednictvím vlastních vozů GOZ GASTRO.

7.3.      Při převzetí Předmětu plnění od dopravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů Předmětu plnění a v případě jakýchkoliv jejich závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a společnosti GOZ GASTRO.

7.4.      Pokud jste se nedohodli jinak, zabalí GOZ GASTRO Předmět plnění takto: [BUDE DOPLNĚNO].[KB13] 

7.5.      Pokud si Předmět plnění ve sjednaném termínu nepřevezmete, GOZ GASTRO má právo jej jako schovatel po dobu 1 (jednoho) měsíce uschovat. Za případné uschování jste povinni společnosti GOZ GASTRO uhradit cenu obvyklou, nejméně však 200 Kč za každý započatý den. GOZ GASTRO nemá povinnost nechat uschované věci pojistit. Pokud ani poté, co Vám GOZ GASTRO dá písemně dodatečnou lhůtu v délce nejméně 5 (pěti) Pracovních dnů, Předmět plnění nepřevezmete, GOZ GASTRO má právo Předmět plnění prodat třetí osobě a z výtěžku uspokojit svou pohledávku za Vámi. Pokud výtěžek nepokryje pohledávky, které za Vámi má GOZ GASTRO, jste povinni na výzvu doplatit rozdíl. Pokud výtěžek bude vyšší než pohledávka, kterou za Vámi GOZ GASTRO má, tento rozdíl Vám na Vaše požádání GOZ GASTRO vrátí. V každém případě Vám GOZ GASTRO poskytne doklad o tom, za jakou cenu byl Předmět plnění prodán.

7.6.      Předmět plnění je vadný, nemá-li vlastnosti sjednané ve Smlouvě. Za vadu Předmětu plnění se nepovažuje nepodstatný barevný rozdíl či rozdíl ve struktuře materiálu. [KB14] 

7.7.      Práva z vadného plnění nemáte ve vztahu k těm vadám, kvůli kterým jste se se společností GOZ GASTRO dopředu ve Smlouvě nebo v průběhu jednání o Smlouvě dohodli na slevě z Ceny, a u použitého Předmětu plnění k těm vadám, které odpovídají míře používání nebo opotřebení Předmětu plnění v den uzavření Smlouvy.

7.8.      Zavazujete se provést prohlídku Předmětu plnění v den přechodu nebezpečí na Vás nebo, v případě přepravy Předmětu plnění, v den jeho převzetí od dopravce. Pokud zjistíte vadu, jste povinni ji do 2 (dvou) Pracovních dnů písemně oznámit společnosti GOZ GASTRO.

7.9.      GOZ GASTRO na sebe přebírá záruku za jakost Zboží, čímž se zavazuje, že Zboží bude po dobu 12 (dvanácti) měsíců ode dne převzetí Zboží způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené, nebo obvyklé vlastnosti. [KB15] 

7.10.    Nejste oprávněni využít práva ze záruky za jakost Zboží v případě, že bylo Zboží používáno v rozporu s manuálem nebo pokyny společnosti GOZ GASTRO nebo v případě, že k poškození Zboží došlo nesprávnou manipulací. Berete na vědomí, že nejste oprávněni využít práva vyplývající ze záruky za jakost Zboží v případě, že jste v prodlení s úhradou byť jen části Celkové ceny. V případě, že jste uhradili Celkovou cenu, avšak nedodrželi jste termín její splatnosti, máte právo uplatnit u GOZ GASTRO práva ze záruky za jakost ve zkrácené záruční době v délce 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí Zboží.

7.11.    Práva z vad i práva ze záruky za jakost můžete uplatnit u GOZ GASTRO oznámením:

a)          osobně v sídle nebo v provozovně GOZ GASTRO,

b)          poštou na adrese sídla GOZ GASTRO nebo

c)           prostřednictvím e-mailu na adrese: [BUDE DOPLNĚNO],

přičemž musíte jednoznačně uvést, jaké vady Předmět plnění vykazuje (s fotodokumentací), jakým způsobem se vady projevují a jaký uplatňujete nárok z odpovědnosti za vady nebo ze záruky, a to neprodleně poté, co jste existenci vady zjistili. Oznámení, které neobsahuje v tomto odstavci uvedené informace není považováno za oznámení o uplatnění práv z vad nebo záruky za jakost.

7.12.    Vada Předmětu plnění Vás neopravňuje zadržet platbu Celkové ceny nebo její části.

7.13.    GOZ GASTRO má 30 (třicet) dnů na vyjádření se k Vašemu oznámení o vadách Předmětu plnění. V případě neoprávněné reklamace Vám bude vyúčtována náhrada vzniklých nákladů.

 1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SMLOUVU O DÍLO

8.1.      Dílo je specifikováno ve Smlouvě, Objednávce či v potvrzení Objednávky (v případě rozporu má přednost Smlouva, poté potvrzení Objednávky a nakonec Objednávka). Zavazujete se společnosti GOZ GASTRO před započetím provádění Díla sdělit veškeré informace, které jsou zapotřebí pro provádění Díla. GOZ GASTRO není povinna přezkoumávat pravdivost a úplnost informací jí takto poskytnutých. V případě, že podklady pro provedení Díla vykazují nedostatky či informace nebyly úplné a správné, a GOZ GASTRO to zjistí v průběhu provádění Díla, posouvá se o dobu, po kterou bude provádění Díla z těchto důvodů pozastaveno, lhůta k předání Díla. GOZ GASTRO neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů, příp. z jiných Vámi nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení Díla nezbytné.

8.2.      Uzavřete-li s GOZ GASTRO kupní smlouvu, na základě které se GOZ GASTRO zaváže Vám dodat Zboží, a bude-li Předmětem plnění dle Smlouvy též jeho montáž, bude se provedení montáže řídit ujednáním o smlouvě o Dílo přesto, že je její provedení sjednáváno v rámci kupní smlouvy.

8.3.      Cena Díla je stanovena rozpočtem, pokud si neujednáme, že Cena je stanovena pevnou částkou. Rozpočet se považuje za neúplný. GOZ GASTRO je oprávněna požadovat zvýšení Ceny, objeví-li se potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud tyto práce nebylo možné při uzavření Smlouvy předvídat. GOZ GASTRO Vám takové zvýšení Ceny bez zbytečného odkladu oznámí, nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů. Má se za to, že pokud takové zvýšení Ceny do 3 (tří) Pracovních dnů neodmítnete, pak s tímto zvýšením souhlasíte. Pokud zvýšení Ceny přesahuje 10 % Ceny původní a Vy s navýšením nesouhlasíte, považuje se Váš nesouhlas za odstoupení od Smlouvy, přičemž jste povinni zaplatit poměrnou část Ceny odpovídající rozsahu částečného provedení Díla dle rozpočtu a cenu všech Dodatečných položek.[KB16] 

8.4.      Spočívá-li Dílo v opravě, a zjistí-li GOZ GASTRO existenci závad většího rozsahu, než jakou Smluvní strany při uzavírání Smlouvy předpokládaly, upozorní Vás na tuto skutečnost a sdělí Vám rozsah potřebných změn spolu s oznámením, jak se změní Cena za toto Dílo. V takovém případě jste povinni se ke změně Díla a změně Celkové ceny písemně vyjádřit, a to nejpozději do 3 (tří) Pracovních dnů ode dne sdělení změny rozsahu Předmětu plnění a Celkové ceny. Pokud se v této lhůtě nevyjádříte, se změnami souhlasíte.[KB17] 

8.5.      Pokud se po uzavření Smlouvy s GOZ GASTRO dohodnete na omezení rozsahu Díla, zaplatíte za něj Cenu přiměřeně sníženou; dohodnete-li se naopak na zvýšení jejího rozsahu, zaplatíte za něj Cenu přiměřeně zvýšenou.

8.6.      GOZ GASTRO může pověřit provedením Díla jinou osobu, jestliže ze Smlouvy nebo z povahy Díla nevyplývá něco jiného. Pověření k provedení Díla nemá vliv na odpovědnost GOZ GASTRO.

8.7.      Dílo je dokončeno, jakmile je schopné sloužit svému účelu. Termín dokončení Díla je určen dohodou Smluvních stran a je uveden ve Smlouvě. GOZ GASTRO je oprávněna dokončit Dílo i před sjednaným termínem. GOZ GASTRO Vám oznámí bez zbytečného odkladu dokončení Díla a vyzve Vás k jeho převzetí. Jste povinni Dílo převzít do 3 (tří) Pracovních dnů ode dne, kdy Vám GOZ GASTRO odešle oznámení o dokončení Díla.

8.8.      Dílo Vám předá zaměstnanec GOZ GASTRO nebo společností GOZ GASTRO pověřená osoba (např. dopravce). Veškeré případně zjištěné vady nebo nedostatky Díla a připomínky Smluvních stran musí být uvedeny do Předávacího protokolu.

8.9.      Dílo se považuje za řádně předané, jakmile Vy anebo Vámi pověřená osoba podepíšete Předávací protokol.

8.10.    Dílo se považuje za řádně a včas předané také v případě, kdy se v dohodnutém termínu a čase k převzetí Díla nedostavíte, případně pokud bezvadné Dílo, tím se rozumí i Dílo mající nepodstatné vady, odmítnete převzít, a to ve všech případech 3 (třetím) pracovním dnem po dni, kdy Vám GOZ GASTRO odeslala oznámení o dokončení Díla. Za nepodstatné vady Díla jsou pro účely Smlouvy považovány takové vady, které nemají vliv na funkci Díla.

 

 1. Trvání a skončení smlouvy

9.1.      GOZ GASTRO má právo přerušit dodávky Předmětu plnění ze Smlouvy, pokud:

a)          neplníte své povinnosti stanovené Smlouvou, zejména jste-li v prodlení se zaplacením Faktury, a tato porušení neodstraníte ani do 5 (pěti) Pracovních dnů po písemné výzvě ze strany společnosti GOZ GASTRO;

b)          vznikne překážka na straně GOZ GASTRO, která znemožňuje dodání Předmětu plnění a jejíž vznik GOZ GASTRO i při vynaložení veškeré péče nemohla rozumně předpokládat před uzavřením Smlouvy;

po dobu přerušených dodávek se GOZ GASTRO nedostává do prodlení s dodáním Předmětu plnění a tuto dobu se doba k plnění společnosti GOZ GASTRO prodlužuje.

9.2.      GOZ GASTRO je oprávněna od Smlouvy písemně odstoupit písemným oznámením ze zákonných důvodů nebo pokud:

a)          neplníte řádně své povinnosti stanovené Smlouvou, zejména pokud jste v prodlení s úhradou Celkové ceny či jiné platby dle Smlouvy trvajícím déle než 14 (čtrnáct) dnů;

b)          je vůči Vám zahájeno exekuční řízení, bylo rozhodnuto o Vašem úpadku nebo jste vstoupili do likvidace či ztratili oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy. O skutečnostech podle písm. b) jste povinni GOZ GASTRO bez zbytečného odkladu vyrozumět;

c)           jste v prodlení s převzetím Předmětu plnění delším než 15 (patnáct) dnů.

9.3.      Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, musí být doručeno druhé Smluvní straně a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody, ani ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména o způsobech řešení sporů. Odstoupením od Smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících nevzniká Smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž Smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy je odstoupení účinné, vypořádat všechny vzájemné závazky.

 1. Doručování

10.1.    Pokud jsme se ve Smlouvě nebo v konkrétním ujednání nedohodli jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). GOZ GASTRO Vám bude zasílat korespondenci zejména na elektronickou adresu, kterou uvedete v Objednávce nebo ve Smlouvě.

10.2.    Pokud jsme se ve Smlouvě nedohodli jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3 (třetím) Pracovním dnem ode dne odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu příslušné Smluvní strany. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou ve Smlouvě, Objednávce, případně na jiné adresy, sdělené druhé Smluvní straně.

 1. Sankce ze Smlouvy

11.1.    Pokud jste v prodlení s úhradou Celkové ceny nebo zálohy, pokud byla požadována, jste povinni uhradit společnosti GOZ GASTRO smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky [KB18] za každý započatý den prodlení.

11.2.    Pro případ oprávněného odstoupení od Smlouvy ze strany GOZ GASTRO dle čl. 9.2 má GOZ GASTRO též nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z Celkové ceny. 

11.3.    Pokud se dostanete do platební neschopnosti, tj. máte více (nejméně dva) věřitelů, peněžité závazky déle jak 30 (třicet) dnů po lhůtě splatnosti a nejste schopni tyto závazky plnit, stávají se všechny dosud nesplatné pohledávky GOZ GASTRO za Vámi splatnými, a to v den, kdy se o platební neschopnosti dozví kterákoliv Smluvní strana. O platební neschopnosti jste povinni GOZ GASTRO bez zbytečného odkladu vyrozumět.

11.4.    Veškeré smluvní pokuty ze Smlouvy jsou splatné do 10 (deseti) dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.

 1. Vyšší moc

12.1.    Žádná ze Smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocíse rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Smluvních stran, jež kterékoliv z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze Smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na její straně a prokáže se, že ji nebylo možné překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.

12.2.    Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písemně druhou Smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpodobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

 1. Závěrečná ujednání[KB19] 

13.1.    Smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky a bude vykládána v souladu s nimi.

13.2.    Aby Smluvní strany předešly pochybnostem, výslovně se pro účely Smlouvy dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 558 odst. 2, § 1732 odst. 2, § 1740 odst. 3, § 1737, § 2108 a § 2605 odst. 1 Občanského zákoníku.

13.3.    Tyto VOP jste dostali vytištěné jako přílohu ke Smlouvě, a navíc jsou vždy v aktuálním znění dostupné na adrese [DOPLNIT].

13.4.    GOZ GASTRO je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit či zrušit (nahradit). V případě nahrazení těchto VOP novými VOP se smluvní vztahy založené po dni účinnosti nových VOP řídí novými VOP.

13.5.    Zavazujete se neprodleně oznámit GOZ GASTRO jakékoliv změny, týkající se Vašeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), Vašeho bankovního spojení, adresy a kontaktních údajů, a to neprodleně poté, co tato změna nastala.

13.6.    Uzavřením Smlouvy na sebe přebíráte nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

13.7.    Na vztah mezi Vámi a GOZ GASTRO se použijí kogentní ustanovení rozhodného práva, ujednání obsažená ve Smlouvě, ujednání obsažená v těchto VOP a případná dispozitivní ustanovení rozhodného práva v uvedeném pořadí. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci jakékoliv obchodní zvyklosti na jejich vzájemné vztahy, pokud si její aplikaci výslovně nesjednaly.

13.8.    Smluvní strany se zavazují v případě sporu vynaložit veškeré úsilí k jeho smírnému vyřešení.

13.9.    [BUDE DOPLNĚNO] – rozhodčí doložka.

13.10. Je-li nebo stane-li se kterékoli ujednání Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ujednání Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne oznámení druhé smluvní Straně neplatné nebo nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným se stejným obchodním a právním smyslem.

13.11. Pokud budete v prodlení s úhradou jakékoliv Faktury déle než 30 dnů, má GOZ GASTRO právo předat vymáhání takové pohledávky správcovské společnosti Law Assist s.r.o., IČ: 293 21 549, se sídlem Dvořákova 588/13, 602 00 Brno (dále jen „Law Assist“). Společnost Law Assist Vám poté nejdříve zašle před žalobní upomínku, za kterou jste společnosti Law Assist povinni uhradit částku v minimální výši 2.500 Kč + DPH. V této souvislosti bude společnosti Law Assist předána kopie Smlouvy a veškeré písemnosti, doklady a informace s ní spojené tak, aby mohla Law Assist efektivně pohledávku vymáhat, s čímž dáváte společnosti GOZ GASTRO souhlas a nebude se jednat o porušení jakékoliv povinnosti mlčenlivosti.

13.12. GOZ GASTRO Vám dává na vědomí, že může shromažďovat a dále zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb společnosti GOZ GASTRO. Jste-li fyzickou osobou a nesouhlasíte s takovým zpracováním, můžete kdykoliv písemně vyjádřit společnosti GOZ GASTRO svůj nesouhlas a zpracování bude ukončeno. Pokud máte pocit, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo se zákonem, můžete GOZ GASTRO požádat o vysvětlení nebo o odstranění vzniklého stavu. Pokud budete nespokojeni se způsobem vyřízení Vaší žádosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, máte kdykoliv možnost nechat věc prošetřit u příslušného orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.[KB20] 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne [BUDE DOPLNĚNO] a nahrazují předešlé všeobecné obchodní podmínky GOZ GASTRO.


 [KB1]změna oproti původním OP

 [KB2]Doplněno toto ujednání, které dělá objednávku nezrušitelnou.

 [KB3]Je také možné sjednat nějaký standardizovaný způsob přijímání objednávek, pokud víme, že GOZ GASTRO vždy objednávky přijímá například odesláním e-mailu s přijetím. Způsob uvedený v čl. 3.5 je však podle mého názoru pro GOZ GASTRO dostatečně flexibilní.

 [KB4]Je vhodné, pokud klient na poptávku zákazníka zasílá informace o zboží – specifikaci, cenu, dostupnost, aby byl na konci e-mailu pro jistotu uveden disclaimer – „Berete na vědomí, že poskytnutí těchto informací ze strany GOZ GASTRO s.r.o. není návrhem na uzavření smlouvy.“ Společně s takovým e-mailem by pak zákazníkovi měl být zaslán formulář pro závaznou objednávku a VOP.

 [KB5]výhradu vlastnictví též do zaplacení smluvních pokut jsme převzali z VOP klienta - máme však za to, že toto ujednání není vymahatelné, už jen proto, že kvůli tomu není jasně určený okamžik nabytí vlastnictví, jelikož je nejisté, zda nárok na smluvní pokutu vznikl nebo ne. Ponecháno pro „psychologický efekt“, na případnou vymahatelnost by však klient neměl spoléhat.

 [KB6]V případě, že GOZ GASTRO opomene uvést v jakémkoliv materiálu, zda je cena bez nebo s DPH, je pro klienta lepší, když taková částka bude považována za cenu bez DPH.

 [KB7]oproti původním OP přidána možnost vystavit pro forma fakturu před samotným dodáním

 [KB8]Doporučujeme uvést měny, ve kterých GOZ GASTRO nakupuje. Pokud GOZ GASTRO nakupuje pouze v korunách, pak ujednání můžeme vypustit a místo toho nechat pouze ujednání, týkající se nárůstu ceny vstupních zdrojů (níže).

 [KB9]původní OP nestanoví splatnost, proto jsme zde přidali toto ustanovení, kdy pokud by chyběl údaj o splatnosti, byla by 14 dní

 [KB10]přidáno oproti původním OP klienta

 [KB11]sídlem se myslí rejstříkové sídlo klienta

 [KB12]má GOZ GASTRO takový ceník?

 [KB13]Doporučujeme uvést, jakým způsobem je zboží baleno. Pokud takto zboží bude zabaleno, bude se mít za to, že bylo zabaleno dostatečně, aby se předešlo poškození. Pokud toto nejde paušalizovat, pak může být ustanovení vymazáno.

 [KB14]Doporučuji blíže vyspecifikovat, jaké rozdíly mohou vznikat a z jakého důvodu, aby bylo jasné, že je s tím odběratel srozuměn.

 [KB15]Zde je otázka, zda je záruka poskytována jen na prodávané zboží, nebo i na prováděné dílo – lze rozšířit

 [KB16]způsob sjednání ceny podle rozpočtu s výhradou neúplnosti v případě, že nelze předem určit, kolik materiálu a práce bude potřeba. Ve smlouvě je však možné stanovit, že cena díla je pevná a nelze ji dále navyšovat.

 [KB17]Vztahuje se i na případy, kdy je cena stanovena pevnou částkou.

 [KB18]upraveno oproti původním OP, kde se počítala smluvní pokuta jako 0,5 % z FAKTUROVANÉ částky – může však nastat situace, kdy bude uhrazena faktura částečně. V takovém případě je však možné požadovat smluvní pokutu jen za zbývající dlužnou částku, a nikoli za celou fakturovanou částku.

 [KB19]Z VOP jsme vypustili souhlas se zpracováním os. údajů, jelikož zpracování údajů na základě uzavřené smlouvy za účelem plnění smlouvy a pro případné reklamní účely je povoleno ze zákona a souhlas nevyžaduje. Naopak, nadbytečné vyžadování souhlasu je nezákonné.

 

Toto však platí pouze v případě, že GOZ GASTRO nebude údaje předávat nikomu dalšímu a bude je skutečně využívat jen pro plnění smlouvy a případný marketing.

 

Pokud má GOZ GASTRO v plánu os. údaje předávat dále nebo je jinak extenzivně zpracovávat za dalšími účely, pak nás, prosím, kontaktujte. Bylo by nutné připravit souhlas se zpracováním os. údajů, který by byl zvlášť, nikoliv součástí VOP.

 [KB20]Pouhé „vzetí na vědomí“ o zpracování os. Údajů. Z VOP jsme vypustili souhlas se zpracováním os. údajů, jelikož zpracování údajů na základě uzavřené smlouvy za účelem plnění smlouvy a pro případné reklamní účely je povoleno ze zákona a souhlas nevyžaduje. Naopak, nadbytečné vyžadování souhlasu je nezákonné.

 

Toto však platí pouze v případě, že GOZ GASTRO nebude údaje předávat nikomu dalšímu a bude je skutečně využívat jen pro plnění smlouvy a případný marketing.

 

Pokud má GOZ GASTRO v plánu os. údaje předávat dále nebo je jinak extenzivně zpracovávat za dalšími účely, pak nás, prosím, kontaktujte. Bylo by nutné připravit souhlas se zpracováním os. údajů, který by byl zvlášť, nikoliv součástí VOP.


Jazykové verze

 • Čeština

Které spektrum produktů vás nejvíce zajímá?

71.5 % (487×)

21.9 % (149×)

6.6 % (45×)

Počet hlasování 681